Wat is alimentatie?

Alimentatie is een verplichte bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud van de ex-partner en eventuele kinderen na een scheiding. Deze vloeit voort uit de wettelijke onderhoudsverplichting die geldt voor echtgenoten en geregistreerde partners. Ook na het ontbinden van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft deze onderhoudsplicht bestaan voor een bepaalde periode.

In de Nederlands wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:Alimentatie betalen - Wiersema Mediation

 • echtgenoten en ex-geregistreerde partners
 • ouders en kinderen
 • stiefouders en/of partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend

De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen, verdeeld naar rato van draagkracht. Daarna en tot het kind 21 jaar geworden is komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Dit geldt in grote lijnen ook voor stiefouders die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent.

Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt. Een zelfde financiële verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.

Meestal wordt bij alimentatie een geldbedrag overeengekomen. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur en energierekeningen voor de ander, dan spreken we van alimentatie in natura.

Er zijn twee vormen van alimentatie: Kinderalimentatie en Partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie - Wiersema Mediation

Bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn is kinderalimentatie een van de belangrijkste onderdelen die u moet regelen. De zorg voor de kinderen is voor de wet iets dat goed gewaarborgd moet zijn in het ouderschapsplan samen met de kostenverdeling. Er gelden strikte regels voor het berekenen van de kinderalimentatie en de rechter bepaalt uiteindelijk de hoogte hiervan. Dit bedrag wordt daarna ieder jaar aangepast en kinderalimentatie gaat ook altijd voor de eventuele partneralimentatie Hoe zit het in elkaar?

Wanneer betaalt u kinderalimentatie?

Gaat u scheiden, dan kunt u kiezen voor co-ouderschap of kinderalimentatie. Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij beide ouders. Gaan uw kinderen bij één van de ouders wonen? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Hij of zij betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

Over kinderalimentatie kunt u samen afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in een ouderschapsplan. U bespreekt bijvoorbeeld de hoogte van de kinderalimentatie. Deze afspraken laat u daarna door de rechter toetsen aan de normen. De rechter maakt de afspraken definitief en legt ze vast.

Als u als ouders niet getrouwd was, hoeft u niet per se langs de rechter. U kunt de alimentatie dan ook zelf samen regelen. Het is dan wel verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen.

Het berekenen van de kinderalimentatie.

Rechters hebben samen normen (tremanormen) ontwikkeld voor het berekenen van de kinderalimentatie. Bij deze berekening worden drie stappen gemaakt:

 1. Behoefte bepalen Eerst bepaalt de rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Hij gebruikt voor de kinderalimentatie speciale tabellen. De rechter gaat uit van de inkomens zoals die waren vlak voor de scheiding.
 2. Draagkracht bepalen Bij de draagkracht berekening wordt bepaald welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgd.
 1. Vergelijken en definitief bedrag bepalen. Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag kan jaarlijks worden aangepast. De draagkrachtruimte wordt in eerste instantie gebruikt voor de kinderalimentatie. Als er daarna nog ruimte over is, kan de rechter ook een netto partneralimentatie vaststellen.

Partneralimentatie

Als er sprake is van een inkomensverschil tussen u en uw Partneralimentatieex-partner, kunt u partneralimentatie vragen. Dit kan alleen als u daarvoor getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt meestal rekening gehouden met de draagkracht van de ex-partner die de partneralimentatie moet betalen.

Heeft u kinderen, dan gaat kinderalimentatie altijd voor. U kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen, maar het kan ook via de rechter.

Het bepalen van het bedrag.

U kunt zelf samen met uw (ex-)partner afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Vaak wordt hiervoor de hulp ingeroepen van een mediator, advocaat of notaris. Ook de rechter kan een uitspraak doen.

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie kijkt de rechter niet alleen naar de cijfers. Hij kijkt ook naar uw situatie. De rechter beoordeelt of het redelijk is om een bepaald bedrag te vragen. Het gaat er niet om of dit ook echt gebeurt. Heeft de ene ex-partner bijvoorbeeld geen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken? Dan houdt de rechter daar rekening mee.

 Bijstand

Als u bent gescheiden en uw ex-partner ontvangt een bijstandsuitkering, dan zal de gemeente proberen om de kosten van de bijstandsuitkering op u te verhalen. Ook als u heeft afgesproken om af te zien van partneralimentatie kan de gemeente proberen om een deel van de bijstandsuitkering te verhalen.

Verzekeringen, leningen en pensioen

Een scheiding heeft ook gevolgen voor andere zaken. Denk aan de verzekeringen en leningen die u tijdens uw huwelijk heeft afgesloten. Ook heeft een scheiding gevolgen voor de hypotheek en uw pensioen. Deze zaken moeten onderling worden verdeeld.

Vaak zijn beide partners aansprakelijk voor gezamenlijke schulden. Dit heet ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’. Bij een scheiding eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid niet. Ook niet door een scheidingsconvenant. Houd hier rekening mee als u de alimentatie vaststelt.

Alimentatie en belasting

De partner die partneralimentatie ontvangt, moet hier belasting over betalen. De partner die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de belasting.

Hoe lang loopt de partneralimentatie?

Om te bepalen hoe lang de partneralimentatie betaald moet worden, is het belangrijk wanneer de scheiding is uitgesproken:

 • Is dit voor 1 juli 1994, dan geldt er geen wettelijke termijn.
 • Is dit ná 1 juli 1994, dan is de maximale periode voor partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kunt u verlenging aanvragen via de rechter.
 • Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en heeft u geen kinderen? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Partneralimentatie vervalt als de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Is bij het bepalen van de alimentatie een bepaalde periode afgesproken? Dan vervalt de alimentatie na afloop van die periode.

Overweegt u om te gaan scheiden of uw relatie te beëindigen? Kijk dan op de pagina Budget Mediation voor de voordelige All-in pakketten. U krijgt de kennis en ervaring van een MFN Register Mediator tegen een budget prijs. Zo weet u waar u aan toe bent en dat is wel zo prettig in een toch al onzekere periode in uw leven!

Naar de voordelige All-in tarieven

Budget Mediation

Nieuwe situatie.

In een nieuwe situatie is het verstandig om een overzicht te maken van uw inkomsten en uitgaven. Wat heeft u nodig om in uw nieuwe situatie rond te komen? Hoe ziet uw begroting er uit?

Misschien heeft u recht op tegemoetkomingen. Op Nibud.nl/berekenuwrecht kunt u dit controleren. U ziet meteen waar u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

Wilt u weten wat de gemiddelde uitgaven zijn? Gebruik dan het Persoonlijk Budgetadvies. Is uw inkomen nog onduidelijk en bent u op zoek naar cijfers om te kunnen vergelijken? Een voorbeeldbegroting is een goede richtlijn.

Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet (meer)?

Dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (lbio.nl) inschakelen. De alimentatieplichtige partner moet daar wel voor betalen, voor de ontvanger is het gratis. U kunt alleen een beroep doen op het lbio als:

 • De bijdrage is vastgesteld door de rechter.
 • Uw ex-partner het afgelopen half jaar minimaal één keer niet heeft betaald.

Meer informatie

 • Scheiden of uit elkaar gaan kan gevolgen hebben voor de toeslagen, voorlopige aanslag of aangifte inkomstenbelasting van u of uw ex-partner. Ga bijvoorbeeld na of u nog fiscale partners bent. Controleer wat de scheiding voor uw persoonlijke situatie betekent en wat u moet doen. Kijk voor meer informatie op overheid.nl/scheiden.
 • Kijk voor meer informatie over partneralimentatie op Wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan
 • Zie ook Rechtwijzer.nl: ‘Ik wil scheiden, en nu?’

U kunt mij ook altijd even bellen op 06 22993791 of mailen naar hans@wiersema-mediation.nl voor nadere informatie