Algemene voorwaarden Wiersema Mediation Advies en Conflictbemiddeling te Lansingerland

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en transactie’s met Wiersema Mediation Advies en conflictbemiddeling te Lansingerland, ingeschreven bij KvK onder nummer: 64038920.

 

Artikel 1: Definities

1.1  Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Wiersema Mediation en conflictbemiddeling te Bergschenhoek, hierna te noemen Wiersema Mediation, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt mediation, advies, coaching en conflictbemiddelings-opdrachten te (doen) verrichten.

1.2. Mediation opdracht: de opdracht tot het verrichten van mediation tussen 2 partijen. Een Mediation opdracht zal altijd worden uitgevoerd conform het reglement en de gedragsregels van de MfN.

1.3  Advies: Een vrijblijvend en niet bindend advies aan een cliënt/opdrachtgever, welke ten alle tijden zelf verantwoordelijk blijft voor zijn/haar daden en mogelijke opvolging van het advies.

1.4  Coaching: is een vorm van begeleiding van een client die erop gericht is hem of haar bij te staan en waar mogelijk in positieve zin te veranderen, danwel de omstandigheden waarin cliënt verkeerd in positieve te beïnvloeden.

1.3. Conflictbemiddeling: opdracht tot bemiddelen in een conflict met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.4. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Wiersema Mediation opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van Mediation, coaching- en/of adviesopdrachten.

1.5. Wiersema Mediation, het bedrijf dat:

  • de opdracht als bedoeld in artikel 1.1. heeft aanvaard;
  • een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
  • de opdracht (doet) uitvoert(en).

1.6 Partijen: Wiersema Mediation en Opdrachtgever(s);

1.7 Plan van aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

1.8 Contractperiode: de afhankelijk van de aanvaarding van het plan van aanpak overeengekomen duur van de opdracht.

1.9. Schade: alle directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies door derden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Wiersema Mediation leveren van mediation, Advies, Coaching en conflictbemiddelings-opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2. Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden heeft geen effect, tenzij opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Wiersema Mediation uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en andere op documenten van opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2.3. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening door partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende ten minste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte duur is een raming die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werd beschouwd.

2.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Wiersema Mediation gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wiersema Mediation en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6. Indien Wiersema Mediation niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wiersema Mediation in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door Wiersema Mediation gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Wiersema Mediation is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.4. Reis- en verblijfkosten en andere kosten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden zijn niet in het honorarium begrepen en worden 2 wekelijks in rekening gebracht op basis van de werkelijke kosten

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege Wiersema Mediation

4.2. Wiersema Mediation is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wiersema Mediation het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan Wiersema Mediation

4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wiersema Mediation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wiersema Mediation worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wiersema Mediation zijn verstrekt, heeft Wiersema Mediation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. In periodiek overleg waarbij steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, opdrachtgever en Wiersema Mediation, wordt periodiek gerapporteerd aan opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.

4.5. Wiersema Mediation is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Wiersema Mediation is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5: Verlenging en beëindiging van de opdracht

5.1. De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken. 5.2. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

5.3. In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
  • conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

5.4. Opdrachtgever legt Wiersema Mediation geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

5.5. Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

5.6. leder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

Artikel 6: Vergoedingen

6.1. Wiersema Mediation houdt voor de opdracht een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht

6.2. Wiersema Mediation brengt bij Opdrachtgever niet meer dan werkelijk aan de opdracht besteedde tijd in rekening.

6.3. Wiersema Mediation declareert 2 wekelijks de door haar in die periode verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Declaraties zijn te allen tijde voorzien van een specificatie.

6.4. Bij aanvang van de opdracht kan door Wiersema Mediation aan Opdrachtgever een voorschot in rekening worden gebracht ter grootte van de geschatte declaratie van één maand. Verrekening van dit voorschot vindt plaats met de slotdeclaratie.

6.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7. Bij gebreke van niet, niet tijdige of niet volledige betaling is Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het tijdstip waarop de desbetreffende vordering opeisbaar is, een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Company Coaches maakt, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op maximaal 15% van het totale bedrag, conform de handelsgebruiken in het land van de Opdrachtgever.

6.8. De vergoedingen en reis- en verblijfkosten worden jaarlijks per 1 januari aangepast volgens de “Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens” van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wiersema Mediation stelt Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Wiersema Mediation voert de overeengekomen opdracht, naar beste weten en kunnen en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit.

7.2. Wiersema Mediation neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen enkele garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

7.3. Wiersema Mediation is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Wiersema Mediation. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Wiersema Mediation

7.4. Wiersema Mediation zal ten opzichte van Opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden en opdracht in redelijkheid mochten worden verlangd.

7.5. De aansprakelijkheid van Wiersema Mediation is beperkt tot maximaal het over de laatste maand in rekening gebrachte honorarium.

7.6. Indien de aansprakelijkheid toch de in lid 7.5 aangegeven grens overschrijdt, is de aansprakelijkheid van Wiersema Mediation – onverminderd het bepaalde in lid 7.4.- beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, blijft de aangegeven grens in lid 7.5 onverkort van kracht.

7.7. Opdrachtgever is gehouden om Wiersema Mediation te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Wiersema Mediation kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of sterftegeval en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

8.2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

8.3. Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

8.4. Indien Wiersema Mediation bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

9.2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Wiersema Mediation zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Mediator Lansingerland zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het plan van aanpak of de factuur zijn vermeld.

10.2. Alle door Wiersema Mediation verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiersema Mediation niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennisgeving aan derden.

10.3. Wiersema Mediation behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wiersema Mediation partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.2. De rechter in de vestigingsplaats van Wiersema Mediation is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Wiersema Mediation het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in lid 11.2. zodra één der partijen dat stelt.

 

Artikel 12: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

12.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

12.2. Wiersema Mediation is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

12.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Wiersema Mediation.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie