Begrippenlijst Mediation

Deze begrippenlijst bevat diverse veelgebruikte begrippen in de wereld van mediation en conflictbemiddeling.

Aanvang mediation
De mediation begint als beide partijen en de mediator de mediationovereenkomst hebben ondertekend.

Akte van berusting
De akte van berusting is een (door de advocaat opgesteld) processtuk waarin een procespartij meedeelt dat hij zich neerlegt bij een uitspraak en dus daartegen geen rechtsmiddel, zoals hoger beroep, zal instellen.

Alimentatie
Onder alimentatie verstaan we de regelmatige betaling na je scheiding aan je vroegere partner en kinderen

Alimentatieplicht
Alimentatieplicht is de plicht tot het verschaffen van levensonderhoud aan de ex-partner.

Boedelverdeling
De boedelverdeling is de verdeling van de gezamenlijke boedel/bezittingen tussen de partners.

Convenant (Echtscheidingsconvenant)
Overeenkomst tussen man en vrouw die wensen te scheiden, waarbij financiële regelingen worden getroffen en waarbij wordt afgesproken bij wie de kinderen zullen blijven, hoe het bezoek van en aan de kinderen wordt geregeld enz.

CO-ouderschap
CO-ouderschap is een ouderschapsregeling waarbij de ouders de zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen.

Draagkracht
Draagkracht is een onderdeel/rekenelement voor de vaststelling van alimentatie. De draagkracht wordt bepaald doordat men kijkt naar de inkomsten, het vermogen en/of de schulden van de alimentatiebetaler. Bij de vaststelling van draagkracht wordt ook gekeken naar de kosten die een alimentatiebetaler zelf heeft.

Echtscheiding
Een ontbinding van een huwelijk door een beschikking van de rechter op de bij de wet omschreven grond. De echtscheiding is pas definitief als deze is ingeschreven in het echtscheidingsregister van de Burgerlijke Stand.

Echtscheidingsakte
Een echtscheidingsakte is een schriftelijk bewijs van de ontbinding van een huwelijk door echtscheiding. Feitelijk wordt dit blad toegevoegd aan de huwelijksakte met de benoeming ‘Latere vermelding’.

Echtscheidingsbemiddeling
Echtscheidingsbemiddeling is de weg om met behulp van een mediator tot een zorgvuldige echtscheiding te komen.

Echtscheidingsbeschikking
De echtscheidingsbeschikking is een rechterlijke uitspraak dat het huwelijk is ontbonden en de gevolgen van die ontbinding moeten worden geregeld. Bijv. de verdeling van de gemeenschap.

Echtscheidingsconvenant
Echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen man en vrouw die wensen te scheiden, waarbij financiële regelingen worden getroffen en waarbij wordt afgesproken bij wie de kinderen zullen blijven, hoe het bezoek van en aan de kinderen wordt geregeld.

Eenzijdig verzoek
Een indiening van een verzoek tot echtscheiding of scheiding door slechts één van de partners.

Ex-partner
Ex-partner, deze benaming treedt op als een echtscheiding heeft plaatsgevonden. Een ex-partner heeft wel nog recht op bepaalde aspecten zoals alimentatie of omgangsrecht voor eventuele kinderen.

Gemeenschap van goederen
Dit is een samenleving in de vorm van een huwelijk, (geregistreerd) partnerschap of (duurzame) samenwoning waarin alle inkomsten, vermogens en schulden gemeenschappelijk bezit is van beide partners.

Geregistreerd partnerschap
Een samenlevingsvorm waarbij beide (geregistreerde) partners een duurzame en gezamenlijke huishouding voeren voor eigen of gemeenschappelijke rekening. Juridisch gezien hebben geregistreerd partners en gehuwden nagenoeg een gelijke status.

Griffierecht
Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald wanneer men een civiele of bestuursrechtzaak start.

Huwelijksvormen
De wettelijke verschijningsvormen van een huwelijk.

Huwelijkse voorwaarden
Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt. Zonder huwelijkse voorwaarden bent u gehuwd in gemeenschap van goederen.

Huwelijksvermogenrecht
De wettelijke regels die bepalen wat de vermogensrechtelijke gevolgen zijn van het huwelijk.

Indexering alimentatie
Aanpassing van de hoogte van het alimentatiebedrag aan de hand van de cao-lonen. Op grond van de wet vindt er een jaarlijkse indexering plaats van alimentatie.

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie, als er tijdens een echtscheiding kinderen een rol spelen. Moet er alimentatie voor deze kinderen worden betaald. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het netto inkomen van de ouders.

Kinderconvenant
(Zie ouderschapsplan)

Koude uitsluiting
Vorm van huwelijksvoorwaarden waarbij iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten en ook geen verrekeningsverplichting (periodiek of finaal) tussen de echtgenoten bestaat.

LBIO ( Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)
Het LBIO is een instantie die kosteloos zorgdraagt voor het innen van kinder – of partneralimentatie indien de onderhoudsplichtige verzuimt te betalen.

Mediation
Onder mediation wordt verstaan; het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde.

Mediationovereenkomst
Een mediationovereenkomst is een overeenkomst waarmee de mediation aanvangt. De betrokken partijen en de mediator dienen deze mediationovereenkomst te ondertekenen.

Mediator
Een mediator is een door de betrokken partijen geaccepteerde onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die het mediationproces leidt en partijen begeleidt bij het bereiken van een overeenkomst ter beëindiging van hun conflict.

Nabestaandenpensioen
Pensioen dat – doorgaans levenslang – wordt uitgekeerd aan de partner (of kinderen) van de deelnemer aan een pensioenregeling. Verzamelnaam voor weduwen-, weduwnaars-, wezen- en partnerpensioen.

Ouderschapsplan
Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan, zorgmodel) is een document waarin ouders (specifiek; ouders die gaan scheiden) afspraken over de uitoefening van hun ouderschap (vaderschap, moederschap) vastleggen. Er worden afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.

Partneralimentatie
Partneralimentatie, dit is het betalen van alimentatie aan de ex-partner. Dit dient ervoor om de minder financieel afhankelijke partner zijn behoeften te laten voldoen. Zoals het kopen van kleren en voeding.

Partnerschapsvoorwaarden
Worden opgesteld bij een partnerschapsregistratie en zijn hetzelfde als huwelijksevoorwaarden. ~ regelen welk deel van het vermogen en inkomen priv is en welk deel gemeenschappelijk is.

Registers van de burgerlijke stand
Voor het publiek toegankelijke gegevens over geboorten, sterfgevallen, huwelijken, ziekten, scheidingen en andere gebeurtenissen in een mensenleven, die conform de wet, door een staat, stad of andere overheidsinstantie worden bijgehouden.

Scheidingsbemiddelaar
Een scheidingsbemiddelaar is iemand (een mediator) die ondersteuning biedt bij een scheiding door middel van advies en bemiddeling.

Scheidingsbemiddeling
Onder scheidingsbemiddeling wordt verstaan; scheiden met ondersteuning van een mediator of één (bemiddelings)advocaat.

Scheiding van tafel en bed
Gerechtelijke uitspraak waarbij in het verleden (tot 22 juni 2001) de verplichting tot samenwonen werd opgeheven, terwijl het huwelijk wettelijk in stand bleef. Na die datum ligt het accent bij dit type scheiding meer op het scheiden van de huwelijksgoederengemeenschap.

Trema norm
De tremanormen worden door rechtbanken gebruikt om alimentaties uit te rekenen

Vereveningsgerechtigde
Begrip in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ter aanduiding van de (ex)-partner van een persoon met pensioenaanspraken die worden verevend.

Vereveningsplichtige
Begrip dat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding wordt gehanteerd voor de persoon die zelf de pensioenaanspraken heeft opgebouwd, die als gevolg van deze wet worden verevend.